Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Opplæring

Alle som skal bli fosterforeldre skal gjennomføre opplæringsprogrammet PRIDE.

Man binder seg ikke til å bli fosterhjem ved å delta på PRIDE, mange bruker også opplæringen til å finne ut om det å bli fosterhjem faktisk er noe for dem.

For å bli med på PRIDE-opplæringen må du først ha levert et egenpresentasjonsskjema, og hatt en samtale med fosterhjemstjenesten i etterkant av dette.

Slik foregår det

PRIDE-opplæringen er på 30 timer, fordelt på enkeltsamlinger og/eller helgesamlinger. Det er Bufetats regionkontorer som organiserer opplæringen og arrangerer samlingene. Noen steder er opplæringen nettbasert, andre steder er de en kombinasjon av nett- og samlingsbaserte.

Hele kurset er vanligvis gjennomført på 3 til 4 måneder. Kurset er gratis, og kursdeltakere som har lang reisevei til fysiske samlinger blir tilbudt overnatting på hotell.

Undervisningsform

Undervisningen består av teori, gruppeoppgaver, øvelser og rollespill. Vi bruker også en del tid på å snakke om andres erfaringer, slik at dere kan få et virkelighetsnært bilde av hvordan det er å være et fosterhjem. Den samlede undervisningen er ment å gi deg en forståelse for hvordan det er å være fosterhjem, hvilke situasjoner som kan oppstå, og du skal få en forståelse for alle berørte partene i en fosterhjemsplassering - enten det er skole, kommune, barnevernstjeneste, barnets foreldre eller andre pårørende.

Mellom samlingene arbeider du med hjemmeoppgaver. I tillegg er hjemmebesøk mellom samlingene også en del av opplæringsprogrammet.

Allerede fosterforeldre?

PRIDE grunnkurs er i utgangspunktet et opplæringstilbud for de som vurderer å bli fosterforeldre. I noen tilfeller hender det at barnet har flyttet inn før fosterforeldrene rekker å få tatt opplæringen. Disse fosterforeldrene kan ta kurset så snart de har mulighet til det.

Det finnes også PRIDE videreopplæringskurs for de som allerede er fosterforeldre og som kanskje har vært det en stund. Disse kan du lese mer om under.

PRIDE grunnkurs: Opplæring for fosterforeldre

Tema i samlingene:

 • Å arbeide i gruppe
 • Å møte barns behov for trygghet
 • Å håndtere tap
 • Å hjelpe barn til å holde kontakt med egen familie
 • Å gi god omsorg
 • Å gi barn mulighet til å knytte varige bånd
 • Å leve med forandringer i hverdagslivet
 • Å ta en velbegrunnet avgjørelse

Slik foregår opplæringen

Individuelle og gruppebaserte innlevelsesøvelser er sentrale deler av opplæringen i PRIDE. Disse gir deg et nært forhold til situasjoner og berørte parter i en fosterhjemsplassering. Film og autentiske fortellinger om foreldres erfaringer bidrar også til en virkelighetsnær ramme rundt samlingene.

Hjemmebesøk og samtaler

Mellom samlingene arbeider du med hjemmeoppgaver og mottar hjemmebesøk. Tilsammen skal det være 4 hjemmebesøk eller samtaler, ett før, to mellom og ett etter kurssamlingene. Kurslederne skal ha samtaler med alle i fosterhjemmene. Kursdeltakere som har lang reisevei blir tilbudt overnatting på hotell.

Livsbok

I tillegg til hjemmebesøk inneholder PRIDE skriftlig opplæringsmateriell. Hver deltager fyller ut sin egen "livsbok". Denne skal hjelpe deg å kartlegge hvorvidt dine egne livserfaringer kan være en styrke eller utfordring for deg som fosterforelder.

Du får hjelp til å tenke gjennom dine egne motiver for å bli fosterforelder, og hvilke forutsetninger du har for å oppfylle de fem ferdighetskravene PRIDE bygger på:

Oppdra og gi god omsorg

 • Støtte barns utvikling og håndtere forstyrrelser i utviklingen
 • Støtte forholdet mellom barn og familiene deres
 • Gi barn mulighet til å etablere trygge, varige bånd
 • Å kunne samarbeide

PRIDE grunnkurs for fosterhjem i barnets familie og nære nettverk

Fosterhjemtjenesten har egne PRIDE-kurs for deg som er eller ønsker å bli fosterforelder for et barn du kjenner eller er i familie med.

PRIDE grunnkurs for fosterhjem i barnets familie og nære nettverk gir deg kunnskap om, og forståelse for oppgaver de fleste fosterforeldre møter. I tillegg får du kunnskap om de oppgavene som er særegne for deg som er fosterforelder til et barn du kjenner fra før.

Kurset går over ca. 20 timer, fordelt på enkeltsamlinger og helgesamlinger. Fosterhjemstjenestene gjennomfører kursene på alt fra en helg til over en tid på 2-3 måneder.

Kurset er gratis.

Innholdet i kurset

Kurset er bygd opp av åtte økter. Temaene er valgt ut for å hjelpe deg til å sette deg inn rollen som fosterforelder, og omhandler blant annet:

 • Introduksjon til PRIDE-familie og nære nettverk: Innføring i PRIDE generelt og de fem ferdighetsområdene spesielt.
 • Lovgrunnlag og rammer for fosterhjem: Barnevernstjenestens mandat og fosterhjemmets lovmessige forankring.
 • Å møte barns behov for trygghet: Tilknytningens betydning for utviklingen og forhold som utsetter barnets utvikling for skade.
 • Å håndtere tap: Opplevelse av sorg og tap og ulike former for tap. Sorgprosessens faser og det å være barnets ledsager i sorgprosessen.
 • Å gi god omsorg: Fosterbarns særlige behov for reflektert omsorg. «Omsorgsstjerna» med de sentrale omsorgsdimensjonene.
 • Å støtte familierelasjoner: Betydningen av kontinuitet i tilværelsen og samvær og kontakt med opphavsfamilien.
 • Familien i endring: Endringer i familiesystemet, for egne barn, for slekt og nettverk og det å ha «delt foreldreskap».
 • Barnevernstjenestens arbeid med fosterhjemmene: Barnevernstjenestens oppfølging av fosterhjemmet og sentrale aspekter ved fosterhjemsavtalen.

PRIDE grunnopplæring for fosterhjem i barnets familie og nære nettverk skal gi deg kunnskap og forståelse om årsaken til at barnet må flyttes fra foreldrene, og hvilke særlige omsorgsbehov barnet ofte har.

Som fosterforelder har du også en viktig oppgave og rolle overfor barnets familie og barnevernstjenesten i kommunen. Forståelse for samarbeid og kunnskap om regelverk og fosterhjemsarbeid er nødvendig.

PRIDE videreopplæringsmoduler

PRIDE videreopplæring er et tilbud til dere som allerede er fosterforeldre. Videreopplæringen består av åtte forskjellige kurs som gir fordypning i ulike temaer innen fosterhjemsomsorgen.

Kursene blir holdt etter behov og kapasitet.

PRIDE videreopplæring inkluderer disse kursene:

 • Å støtte barns utvikling. Dette kurset er en videre fordypning fra PRIDE grunnkurs i hvordan fosterforeldre kan støtte barns og unges utvikling. Kurset er forankret i tilknytningsteori og bygger på en veiledningsmodell som er utviklet spesielt for fosterforeldre, i Norge kalles den for Trygg Base-modellen.
 • Mine familier – om fosterbarn rett til kontakt og samvær med sin familie. Å dele på foreldreskapet og støtte barnets tilhørighet til flere familier kan være en krevende oppgave. På dette kurset ser vi på muligheter og utfordringer knyttet til barns rett til å holde kontakt med familien sin, og hvordan støtte og snakke med barn i forbindelse med kontakt og samvær.
 • Å støtte barns utvikling - kommunikasjon. Kommunikasjon og samhandling står sentralt i alle familier. For fosterforeldre er kommunikasjon et viktig verktøy. Kurset er en videre fordypning fra PRIDE grunnkurs i hvordan styrke fosterforeldrenes ferdigheter i å kommunisere på måter som gir støtte for barn og unges utvikling.
 • Barn utsatt for voksnes skadelige rusbruk. Barn som har vokst opp i familier med skadelig bruk av rusmidler kan stå i fare for å utvikle helsemessige problemer og utfordringer knyttet til egen utvikling. På dette kurset jobber vi for å øke kunnskapen og forståelsen om skadelig bruk av rusmidler og hvilke konsekvenser dette kan gi for barna.
 • Å være fosterhjem for barn og unge med annen etnisk bakgrunn enn norsk. Dette er et egnet kurs for fosterfamilier der fosterbarnet, fosterforeldre, biologiske foreldre eller andre nær barnet har minoritetsbakgrunn. Sentrale tema er kulturforståelse, identitet og traumer.
 • Hvordan forstå og hjelpe barn utsatt for seksuelle overgrep. Kurset handler om å gi kunnskap om barn utsatt for seksuelle overgrep, hvordan snakke med barn om det de har opplevd, og hva som kan hjelpe barna å få en positiv utvikling. Kurset handler også om hva det kan gjøre med fosterforeldre å være omsorgspersoner for disse barna og hvordan man kan ta vare på seg selv.
 • Vi som er fosterfamilie for ungdom. Kurset legger vekt på å skape forståelse for utfordringene fosterbarn har i ungdomstiden, og nødvendigheten av å arbeide med egne utfordringer i samspill og samarbeid. Vi legger vekt på at ivaretakelse av seg selv og egne barn er en viktig forutsetning for at hjemmet skal bli en trygg og stabil base for ungdommen.
 • Traumeforståelse og traumebevisst omsorg. Kurset bygger på generell traumeforståelse, og ser på hvordan krenkelser og vedvarende stress kan føre til utviklingstraumer. Vi ser på hvilke mønster som utvikles hos fosterbarn som har levd i vedvarende stress og som har manglet voksne til å hjelpe dem med å regulere seg.

PRIDE ungdomskurs

UngdomsPRIDE er et intensivt rekrutterings- og opplæringskurs for deg som kan tenke deg å bli fosterhjem for en ungdom mellom 13 – 17 år.

Kurset kan også tilbys i en tilpassa form som et oppfølgingskurs til hjem som har fått ungdom plassert, eller der fosterbarnet er kommet i ungdomsalder.

UngdomsPRIDE går over en helg, samt en dag. På kurset kan du stille spørsmål til ulike representanter i fosterhjemsomsorgen: foreldre, fosterforeldre, kommunal barnevernstjeneste, søsken i fosterhjemmet, tilsynsfører og fosterbarn.

Kurset inkluderer også tre hjemmebesøk, ett før oppstart og to i etterkant av kurset.

Temaene for UngdomsPRIDE er:

 • Den unges rett til familie – fosterfamiliens rett til forberedelse
 • Den unges rett til stabilitet og kontinuitet – fosterfamiliens rett til oppfølging og veiledning
 • Den unges tilknytningsbehov
 • Ungdommens muligheter til å håndtere tap
 • Den unges rett til familiebånd
 • Den unges rett til omsorg, oppdragelse og sikre grenser
 • Panelsamling – dialog med ulike fagfolk i barnevernfeltet
 • Forberedelse til endringen.

Kurset, inkludert eventuell overnatting, dekkes av Bufetat.

Hva skjer etter PRIDE?

Når du har gjennomført PRIDE-programmet er du klar for å starte et løp for å bli godkjent som fosterhjem. Først blir du forhåndsvurdert av oss i fosterhjemstjenesten, der vi eventuelt gir en anbefaling om at du eller dere kan bli fosterhjem.

En slik anbefaling betyr at dere kan motta fosterhjemsoppdrag fra kommunene, og da kan man begynne å identifisere hvilke fosterbarn som har behov for fosterforeldre som nettopp dere. Når dere har blitt kontaktet om et konkret barn, må kommunen formelt godkjenne dere som fosterhjem før barnet kan flytte inn.

Rett familie til rett barn

Fosterhjemstjenesten gjør sitt ytterste for at hvert barn skal få det fosterhjemmet som passer best til sitt behov. Det er mange faktorer å ta hensyn til, og det kan derfor i mange tilfeller ta noe tid fra du har gjennomført opplæringen til du blir kontaktet om et konkret barn.

Barnet og barnets familie har rett til å uttale seg om valg av fosterfamilie. Før barnet flytter inn blir fosterhjemmet som regel kjent både med fosterbarnet og barnets familie.

Helse- og politiattest

Før man kan bli fosterforelder må man fremlegge helseattest. Det foregår ved at kommunen gir deg et helseskjema som du må ta med til fastlegen din.

Man må også fremlegge en utvidet politiattest. Barnevernstjenesten i kommunen gir da en bekreftelse til politiet om at du vurderes for fosterhjemsoppdrag, slik at du kan få ut en politiattest.

Kontakt oss

Skriv inn postnummeret ditt for å finne din nærmeste fosterhjemstjeneste

Oversikt over fosterhjemstjenestene
Dame som ser mot kamera
Fant du det du lette etter?