Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Betaling og rettigheter

Informasjonen på denne siden gjelder for ordinære fosterhjem. For beredskapshjem og familiehjem gjelder andre regler og satser.

Ler mer om forskjellige typer fosterhjem

Fosterhjemsgodtgjørelse

Som fosterforelder utfører du et oppdrag på vegne av barnevernstjenesten, og for det får du en fosterhjemsgodtgjørelse. Denne vil kunne variere noe basert på behovene i hvert enkelt tilfelle. 

Fosterhjemsgodtgjørelsen består alltid av to deler:

  • En arbeidsgodtgjørelse som du betaler skatt av. 
  • en utgiftsdekning som er skattefri. Den skal dekke mat, klær, hygiene, fritidsaktiviteter, møbler og husholdningsartikler, bolig og strøm, reisekostnader, feriereiser, telefon og annen mediebruk.

Hvor mye man får i fosterhjemsgodtgjørelse baseres på de årlige satsene KS setter i juli hvert år. Disse satsene er veiledende. Hvor mye man mottar i hvert enkelt tilfelle, vil variere basert på hva det enkelte barnet eller ungdommen har behov, for, og hvilken avtale du gjør med barnevernstjenesten i kommunen din. 

Veiledende satser for fosterhjem per barn per måned fra 1. juli 2021 er:

Alder 0 - 6 år

Utgiftsdekning: 5. 656,-

Arbeidsgodtgjørelse: 8. 867,-

Samlet godtgjørelse: 14. 523,-

Alder 6 - 11 år

Utgiftsdekning: 7. 020,-

Arbeidsgodtgjørelse: 8. 867,-

Samlet godtgjørelse: 15. 887,-

Alder 11 - 14 år

Utgiftsdekning: 7.675,-

Arbeidsgodtgjørelse: 8.867,-

Samlet godtgjørelse: 16.542,-

Alder 15 år og eldre

Utgiftsdekning: 8. 330,-

Arbeidsgodtgjørelse: 8. 867,-

Samlet godtgjørelse: 17. 197.-

Tilpasninger og ekstra godtgjørelse

For noen barn vil det være naturlig at fosterforeldrene mottar ytterligere stønad og godtgjørelser. Dette kan være alt fra ekstra stønad for å dekke økte reiseutgifter på grunn av samvær med biologiske foreldre, til situasjoner der barnet har psykiske og/eller fysiske funksjonsnedsettelser som medfører ekstra belastning. 

Dette avtales med fosterhjemstjenesten, og tilpasses til hvert enkelt tilfelle.

Frikjøp 

Noen ganger vil det være behov for at en av fosterforeldrene er hjemme med fosterbarnet i en periode. I denne perioden blir forelderen helt heller delvis frikjøpt fra den ordinære jobben sin, som betyr at man mottar en kompensasjon for tapt inntekt. Denne bestemmes av den rettledende grensen i folketrygden. 

Barnetrygd og kontantstøtte

Barnetrygden skal betales til fosterforeldrene, og skal gå til underhold av barnet. Den blir derfor et tillegg som kan brukes til dekning av ordinære utgifter som utstyr til sports- og fritidsaktiviteter eller annet barnet har behov for. 

Det gis ikke kontantstøtte for barn som er plassert i fosterhjem.

Feriepenger, pensjon og sykepenger

Avtalen man inngår med fosterhjemstjenesten når man blir fosterhjem, er en oppdragsavtale. Det betyr at fosterforeldre regnes som oppdragstakere eller frilansere etter folketrygdloven, og ikke som arbeidstakere. Dette får betydning for hvilke rettigheter fosterforeldre har etter lovverket. 

Feriepenger

Siden fosterforeldre ikke er arbeidstakere i ferielovens betydning, har ikke barneverntjenesten plikt til å betale feriepenger av arbeidsgodtgjørelsen. Dette er fordi du som fosterforelder anses som oppdragstaker eller frilanser, ikke som ordinær ansatt. Det samme gjelder om du er frikjøpt fra den ordinære jobben din. 

Istedenfor feriepenger vil du derfor få utbetalt samme godtgjørelse 12 måneder i året.

Pensjon

Kort fortalt tjener du som fosterforelder opp alderspensjon i folketrygden, men ikke tjenestepensjon (OTP). 

Arbeidsgodtgjørelsen for fosterforeldre er pensjonsgivende inntekt som gir opptjening av alderspensjon i folketrygden. Fosterforeldre som har den daglige omsorgen for barn som er yngre enn seks år, er sikret en årlig alderspensjon-opptjening som tilsvarer minst 4,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. 

Siden fosterforeldre er frilansere og likestilt med selvstendig næringsdrivende, omfattes man imidlertid ikke av kravet om obligatorisk tjenestepensjon (OTP - ordningen der arbeidsgiver setter av midler i en tjenestepensjonsordning på vegne av de ansatte). 

Fosterforeldre har imidlertid anledning til å spare til pensjon etter innskuddspensjonsloven i private pensjonsordninger. 

For fosterforeldre som er frikjøpt fra annet arbeid, varierer det mellom kommuner om de tilbyr tjenestepensjon eller annen økonomisk kompensasjon. Fosterforeldre som har et ansettelsesforhold ved siden av fosterhjemsoppdraget, vil ha tjenestepensjon gjennom dette. 

Sykepenger

Dersom du blir syk og må avslutte fosterhjemsforholdet på grunn av dette, har du rett på sykepenger etter folketrygdloven. Fordi man som fosterforelder anses som frilanser, har man ikke rett på disse før det har gått 17 dager. 

Det kan derfor være lurt å tegne en tilleggsforsikring slik at man også er dekket for de første 17 dagene. Dette kan dere avklare med barneverntjenesten når fosterhjemsavtalen blir inngått. 

Hjemme med sykt barn, omsorgs- og foreldrepermisjon

Som fosterforelder i ordinært arbeid, har du i de fleste sammenhenger de samme rettighetene som biologiske foreldre. 

Er barnet under 15 år, har fosterforeldrene rett til omsorgspermisjon fra sitt ordinære arbeid i to uker i forbindelse med at omsorgen overtas. 

Hvis fosterbarnet blir sykt, har fosterforeldre rett til å være hjemme med sykt barn på linje med andre foreldre - det vil si inntil 10 dager hvert kalenderår til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. 

Fosterforeldre har også rett til redusert arbeidstid - for eksempel kortere daglig arbeidstid, fri en eller flere dager i uken eller lignende. Dette kan være aktuelt dersom en arbeidstaker med små fosterbarn ønsker mer tid til samvær, eller dersom det er problemer med å skaffe barnepass.

I likhet med andre foreldre, har man i tillegg rett til å ta ulønnet foreldrepermisjon i tilsammen tre år dersom fosterbarnet under 15 år. Dersom barnevernstjenesten mener det er behov for at man er hjemme fra jobb for å ta seg av barnet, kan det også ofte være aktuelt at man frikjøpes av barnevernstjenesten og får kompensasjon for den tapte inntekten. 

Etter at fosterbarnet er fylt 18 

Fosterhjemsavtalen kan vare frem til barnet er 23 år. Fosterforeldrene vil da motta de samme godtgjørelsene som før, med unntak av barnetrygden. 

I samråd med barneverntjenesten kan barnet selv bestemme om de ønsker ettervern - altså om hjelpen fra barnevernet skal fortsette. Dersom barna selv ønsker det, kan de bo i fosterhjemmet eller motta andre former for ettervern til de har fylt 23 år.

Kontakt oss

Skriv inn postnummeret ditt for å finne din nærmeste fosterhjemstjeneste

Oversikt over fosterhjemstjenestene
Dame som ser mot kamera